Bài học 2

Mì Ramen và các vùng miền
Khám phá những dấu ấn Nhật Bản thực sự

Các vùng miền trên đất nước Nhật Bản đều có “Mì Ramen riêng của vùng” được phát triển riêng ở vùng miền đó. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu về đặc trưng của mì Ramen ở các vùng miền kết hợp với giới thiệu về du lịch và những nét hấp dẫn của các vùng miền này.