Thông tin về động đất tại Hokkaido ngày 06/09/2018 (tiếng Anh)

7 September 2018

7 September 2018 Thông tin về động đất tại Hokkaido ngày 06/09/2018 (tiếng Anh)
https://www.japan.travel/en/news/2018-09-06-hokkaido-earthquake/