Thông tin về di chuyển và du lịch sau cơn bão Jebi (tiếng Anh)

7 September 2018

Thông tin về di chuyển và du lịch sau cơn bão Jebi (tiếng Anh)
https://www.japan.travel/en/news/2018-09-04-typhoon-jebi/