JNTO VIỆT NAM BỔ NHIỆM CA SĨ NOO PHƯỚC THỊNH LÀM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DU LỊCH NHẬT BẢN

13 June 2017